• Pirkimo – pardavimo taisyklėmis nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.vienkartiniai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Internetinė parduotuvė – www.vienkartiniai.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje pirkėjas, prisiregistravęs ar neprisiregistravęs prie internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti siūlomas prekes.
  • Pardavėjas – UAB „Disposa“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305003697. Internetinis adresas www.vienkartiniai.lt, elektroninio pašto adresas info@vienkartiniai.lt.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę pirkėjui, o pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

1.2. Pirkėjas, prekes internetinėje parduotuvėje galite įsigyti tik sutikęs su pirkimo pardavimo taisyklėmis. Jums patvirtinus susipažinimą su pirkimo pardavimo taisyklėmis, jūs įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti. Pardavėjas turi teisę keisti pirkimo pardavimo taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami ir (ar) pirkdami prekes internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite pirkimo pardavimo taisykles. Jei pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato pirkimo pardavimo taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti internetinėje parduotuvėje.

1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

  • 1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • 1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;
  • 1.2.3. juridiniai asmenys;
  • 1.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkimo pardavimo taisyklių 1.3.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti pirkimo –pardavimo sutarties, sudarytos internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Teisė atsisakyti sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims (verslininkams) ir jų įgaliotiems atstovams.

2.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis ir kitas pirkimo pardavimo taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytas teises.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai pardavėją.

3.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

3.4. Priimdamas prekes, pirkėjas privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą pirkėjo užsakymui.

3.5.  Gavęs prekę, pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti pardavėją apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

3.6. Pirkėjas privalo apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka pirkėjui, nebent prekė grąžinama dėl kokybės trūkumų.

3.7.  Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti internetinės parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų internetinės parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti internetine parduotuve.

PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas internetinėje parduotuvėje.

4.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui, keisti internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą pardavėjas informuoja pranešimu internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais pirkėjų registracijos paskyrose.

4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 7.4.1. ir 7.4.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba kai pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su pirkėju 7.6. punkte nurodytu atveju.

4.5. Pardavėjas turi teisę pakeisti pirkimo pardavimo taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su internetine parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama internetinėje parduotuvėje. Pirkėjai apie pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimus informuojami 15.2. punkte nustatyta tvarka.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose pirkimo pardavimo taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą). Tačiau pardavėjas negarantuoja, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius pirkėjo nuostolius, susijusius su parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat pirkėjo veiksmų. Jei atsiranda pardavėjo pareiga atlyginti nuostolius, pirkėjui atlyginami jo patirti ir pagrįsti tiesioginiai nuostoliai, tačiau ne daugiau kaip pirkėjo atlikto užsakymo kaina.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

5.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.vienkartiniai.lt, arba neužsiregistravęs internetinės parduotuvės sistemoje pagal internetinėje parduotuvėje pateiktas taisykles.

6.2. Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės pavadinimo ir (ar) paveikslėlio. Kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Todėl, esant tokiai informacijai, Pardavėjas prašo, prieš užsakant prekę susisiekti su pardavėju. Tuo atveju, jei pirkėjas nesusisieks su pardavėju dėl tikslesnės informacijos bei užsakys prekę ir pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama kaip numatyta pirkimo pardavimo taisyklių 5.3. punkte.

6.3. Norėdamas įsigyti prekes pirkėjas atlieka užsakymą internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas pirkėjas prekių išsirinkimo ir (ar) užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros internetinėje parduotuvėje.

6.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta, kai įvykdomos visos šios sąlygos: Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas pardavėjo nurodytas instrukcijas, pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą, pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą, jei reikia atlieka išankstinį apmokėjimą, ir pardavėjas gauna tokį mokėjimą ir pardavėjas pranešimu patvirtina, kad pirkėjo užsakymas suformuotas bei paruoštas ir (ar) perduotas išsiuntimui ar atsiėmimui.

6.5. Pardavėjas iki sutarties sudarymo pirkėjui gali siųsti ir kitus patvirtinimus, pavyzdžiui patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ar pan.

6.6. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą pardavėjas patvirtino. Pardavėjas neprivalo pirkėjui tiekti užsakyme nenurodytų prekių. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos pirkėjui pirkimo pardavimo taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Prekių pristatymo terminas ir jo skaičiavimas yra nurodomas pardavėjo po užsakymo atsiųstame pranešime pirkėjui. Jei toks pranešimas atskirai nepateikiamas ar kyla kitų neaiškumų, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo dienos.

6.8. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už prekę, gali netvirtinti pirkėjo užsakymo, jei jis neturi pirkėjo norimos prekės, pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, pirkėjas nepatvirtino sutikimo su pirkimo pardavimo taisyklėmis, pirkėjas atlieka didmeninius pirkimus ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos pirkėjui. Didmeniniais pirkimais gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai arba prekės užsakinėjamos neįprastu dažnumu, taip pat vadovaujantis kitais nusistovėjusiais kriterijais.

6.9. Kiekviena tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas.

7.2. Po to kai pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pardavėjas gali atlyginti pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.

7.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes „Paysera“ elektroninių mokėjimų sistema.  Atsiskaitytį galite įvairiais banko būdais: Swedbank, SEB, Dnb, Luminor, Šiaulių bankas ir t.t.

ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetinės parduotuvės sistema.

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie internetinės parduotuvės naudodamas pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė pirkėjui buvo suteikta.

8.5. Pardavėjas nėra atsakingas už internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.

9.1. Bendrovė asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis pirkimo pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui (klientų užsakymų priėmimui ir vykdymui ir garantiniam aptarnavimui ir pan.).

9.2. Pardavėjas pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais: elektroninės prekybos tikslu – tai yra siekiant identifikuoti pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti pirkėjo užsakymus, išrašyti pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines paslaugas, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus pardavėjo įsipareigojimus.

9.3. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis: sutiko pateikti savo asmens duomenis, sutiko su pirkimo pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika neprieštarauja, kad pardavėjas pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų (detaliau – pirkimo pardavimo taisyklių 9.2. punktas), nurodytais tikslais.

9.4. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą (kai pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

9.5. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pirkėjas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

9.6. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

9.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Pirkėjas yra informuojamas, kad jis turi šias teises:

  • 9.7.1. Bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami;
  • 9.7.2. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
  • 9.7.3. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises;
  • 9.7.4. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ir (ar), elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

9.8. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytais tikslais, pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

9.9. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pirkėjas turi teisę išreikšti raštu, el. paštu arba asmeniškai pardavėjo veiklos vietoje.

9.10. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti pirkėjo asmens duomenis.

9.11. Asmens duomenis šiose pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

9.12. Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami raštu (el. paštu) pardavėjui:
UAB „Disposa“

El. paštas info@vienkartiniai.lt

9.13. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti pirkėjui atsakymą. Pardavėjas pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau.

9.14. UAB „Disposa“ neatsako už išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl svetainės www.vienkartiniai.lt naudojimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bendravimas tarp pirkėjo ir pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 (devyniasdešimt šešios) valandos.

10.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus yra informuojama internetinėje parduotuvėje. Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs pirkėjas apie pakeitimus taip pat informuojamas prisijungimo prie savo paskyros metu pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje. pirkėjas perkantis prekes internetinėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis pirkimo padavimo taisyklėmis. Galimybė įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje sudaroma tik pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis pirkimo pardavimo taisyklėmis.

10.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Pagarbiai.

UAB „Disposa“
El. paštas: info@vienkartiniai.lt
Telefonas: +37060009020